TRA CỨU CHẤM CÔNG


Chú ý: Dữ liệu được cập nhật hàng tuần.

TOP 6 NHÂN VIÊN TIÊU BIỂU THÁNG 08/2020

Đinh...Thi

Đinh...Thi

Nguyễn...Thắng

Nguyễn...Thắng

Đinh...Liên

Đinh...Liên

Nguyễn...Tuyến

Nguyễn...Tuyến

Võ...Nhung

Võ...Nhung

Nguyễn...Bình

Nguyễn...Bình