TRA CỨU CHẤM CÔNG


Chú ý: Dữ liệu được cập nhật hàng tuần.

TOP 6 NHÂN VIÊN TIÊU BIỂU THÁNG 12/2019

Đinh...Thi

Đinh...Thi

CHUYỀN 3

Nguyễn...Tiên

Nguyễn...Tiên

CHUYỀN 3

Hà...Phương

Hà...Phương

CHUYỀN 3

Tô...Linh

Tô...Linh

CHUYỀN 3

Nguyễn...Em

Nguyễn...Em

Chuyền 3

Dương...Thủy

Dương...Thủy

Chuyền 3