TRA CỨU CHẤM CÔNG


Chú ý: Dữ liệu được cập nhật hàng tuần.

TOP 6 NHÂN VIÊN TIÊU BIỂU THÁNG 10/2019

Trần...Ngân

Trần...Ngân

Thợ phụ

Nguyễn...Trân

Nguyễn...Trân

Thợ phụ

Nguyễn...Phượng

Nguyễn...Phượng

Thợ phụ

Nguyễn...Túc

Nguyễn...Túc

Thợ phụ

Nguyễn...Tuyết

Nguyễn...Tuyết

Thợ phụ

Nguyễn...Sang

Nguyễn...Sang

Thợ phụ