TRA CỨU CHẤM CÔNG


Chú ý: Dữ liệu được cập nhật hàng tuần.

TOP 6 NHÂN VIÊN TIÊU BIỂU THÁNG 11/2019

Hà...Phương

Hà...Phương

CHUYỀN 3

Nguyễn...Tuyến

Nguyễn...Tuyến

CHUYỀN 1

Nguyễn...Tiên

Nguyễn...Tiên

CHUYỀN 3

Lê...Tiên

Lê...Tiên

Chuyền 3

Dương...Thủy

Dương...Thủy

Chuyền 3

Trần...Thánh

Trần...Thánh

Chuyền 3